menu
ŁDI logo ŁDI logo
Unsplashed background
źródło: www.lodz.pl

ICT Polska Centralna Klaster jest organizacją zrzeszającą największych pracodawców branży „informatyka i telekomunikacja” w regionie łódzkim, oraz największe łódzkie uczelnie: Politechnikę Łódzką, Uniwersytet Łódzki oraz Społeczną Akademię Nauk. Klaster co roku organizuje Łódzkie Dni Informatyki, zawierające również ścieżkę Junior – skierowaną bezpośrednio do uczniów szkół średnich.

Tegoroczna edycja Łódzkich Dni Informatyki odbędzie się w pełni zdalnie, a dla uczniów szkół średnich organizujemy konkurs, w ramach którego będą mogli wykazać się wiedzą i kreatywnością. W konkursie może wziąć udział zespół (liczący od trzech do pięciu uczniów), który przygotuje pracę w jednym z czterech obszarów tematycznych opisanych szczegółowo poniżej.
 


 • Temat A: Stwórz lekcję swoich marzeń!

  Temat A: Stwórz lekcję swoich marzeń!

  Temat A

  Stwórz lekcję swoich marzeń

  Temat dla grup uczniowskich liczących od 3 do 5 osób koordynowanych przez nauczyciela (niekoniecznie informatyki). Zadanie polega na przygotowaniu krótkiego klipu (maksymalnie 5 min.), który opisuje przygotowany temat projektu. Film można nakręcić smartfonem, można dodać przebitki z grafikami, prezentacjami, nie ma tu ograniczeń. W filmie warto także przedstawić zespół i opiekuna, wspomnieć z jakiej szkoły jest zespół.

  Dla jury oceniającego projekty istotna będzie zawartość filmu o projekcie, ale jeśli zespół uzna, że warto przesłać oceniającym także materiały, które zostały pokazane w filmie np. prezentacja multimedialna, scenariusz lekcji, można je także załączyć i wysłać wraz z klipem (ale nie jest to obowiązkowe).

  Opis zadania na konkurs:

  Zadanie polega na przygotowaniu wirtualnego konspektu lekcji w formie krótkiego (maksymalnie 5- minutowego) filmu. Może on zawierać wypowiedzi członków zespołu, fragmenty innych filmów, prezentacje, grafiki itp. Projekt może dotyczyć dowolnie wybranego przedmiotu znajdującego się w programie nauczania danej szkoły (może to być przedmiot ogólny, bądź specjalistyczny), a sama lekcja może zawierać przykłady materiałów multimedialne.

  Film projektowy może zawierać następujące elementy: temat lekcji (zgodny z zakresem danego przedmiotu), cel jej przeprowadzenia (co chcemy uzyskać), przebieg lekcji (kolejne etapy związane z realizacją tematu np. obejrzenie przygotowanego materiału na YT lub zapoznanie się z prezentacją PowerPoint), wykorzystane środki (np. tablica interaktywna, rzutnik multimedialny itp.) oraz podsumowanie.

  Projekt powinien zostać przygotowany z zastosowaniem metodyki Design Thinking (podstawowe założenia tej metody zostaną omówione podczas wprowadzającego mini-wykładu, można oczywiście także korzystać dot. metodyki DT z innych źródeł np. internetu).

  Design Thinking to metodyka tworzenia innowacyjnych rozwiązań, której głównym założeniem jest zaspokojenie potrzeb wybranej grupy odbiorców. Projekt podzielony jest na następujące etapy:
  - empatyzacja – podczas tego etapu uczestnicy prowadzą badania w formie wywiadów i obserwacji, wybierają grupę docelową, dla której będą w przyszłych etapach proponować przygotowanie lekcji marzeń,
  - definiowanie problemu - uczestnicy analizują przeprowadzone badania, na których podstawie definiują problem ze standardowymi lekcjami wg. wybranej grupy docelowej,
  - ideacja – w trakcie tego etapu uczestnicy projektu pracując w grupach (burza mózgów), korzystając z wybranych narzędzi i wspólnymi siłami generują możliwe rozwiązania, wybierając w konsekwencji najlepsze z nich,
  - tworzenie prototypu - na tym etapie uczestnicy tworzą scenariusz swojej lekcji marzeń. Tworzony prototyp powinien być przygotowany tak, aby jak najlepiej odwzorowywał założenia wypracowanego rozwiązania oraz mógł być jak najłatwiej zaprezentowany odbiorcy,
  - testowanie prototypu – to na tym etapie uczestnicy prezentują wypracowane rozwiązanie, zbierając przy tym informacje zwrotną na temat swojego produktu.
  2 konkursowe kroki
  - 18 listopada ostatni dzień nadsyłania projektów (filmów)
  - 24 listopada godz.11.30-12.15 – mini-wykład + prezentacja 3 zwycięskich projektów (filmów) – link do wydarzenia zostanie przesłany do osób zgłaszających zespoły  Jak przesłać prace konkursowe? Wyślij pliki na adres e-mail kontakt@lodzkiedniinformatyki.pl. Jeśli plik jest za duży, można przesłać go za pomocą jednej z ogólnodostępnych i bezpłatnych platform.


 • Temat B: Gra edukacyjna

  Temat B: Gra edukacyjna

  Temat B

  Gra edukacyjna

  Temat dla grup uczniowskich liczących od 3 do 5 osób koordynowanych przez nauczyciela (niekoniecznie informatyki). Zadanie polega na przygotowaniu krótkiego klipu (maksymalnie 5 min.), który opisuje przygotowany temat projektu. Film można nakręcić smartfonem, można dodać przebitki z grafikami, prezentacjami, nie ma tu ograniczeń. W filmie warto także przedstawić zespół i opiekuna, wspomnieć z jakiej szkoły jest zespół.

  Dla jury oceniającego projekty istotna będzie zawartość filmu o projekcie, ale jeśli zespół uzna, że warto przesłać oceniającym także materiały, które zostały pokazane w filmie np. prezentacja multimedialna, projekt w Unity lub Unreal, można je także załączyć i wysłać wraz z klipem (ale nie jest to obowiązkowe).

  Opis zadania na konkurs:

  Zadanie polega na przedstawieniu koncepcji gry edukacyjnej. Zespoły powinny przedstawić założenia koncepcyjne samej gry. W przypadku gry komputerowej – platformę, na której gra będzie zaprojektowana i wykonana oraz język programowania, który zostanie wykorzystany do jej stworzenia. Sama gra nie musi być jednak typową grą komputerową. Może łączyć elementy gry komputerowej np. ze zdobywaniem sprawności, pokonywaniem kolejnych poziomów, zdobywaniem doświadczenia. Zadanie można wykonać tworząc również grę w konwencji RPG, gry planszowej, typu „pokój zagadek”, „podchody”, czy też gry karcianej. Z zaprezentowanej przez zespoły koncepcji gry w czytelny sposób musi wynikać jej edukacyjny charakter.

  Przedstawienie samej koncepcji gry może wykorzystywać narzędzia informatyczne - pomysł można zrealizować np.: w silniku Unity; w silniku Unreal, w formie prezentacji multimedialnej - całość należy zaprezentować w formie projektowego filmiku.
  2 konkursowe kroki
  - 18 listopada ostatni dzień nadsyłania projektów (filmów)
  - 25 listopada godz.11.30-12.15 – mini-wykład + prezentacja 3 zwycięskich projektów (filmów) – link do wydarzenia zostanie przesłany do osób zgłaszających zespoły  Jak przesłać prace konkursowe? Wyślij pliki na adres e-mail kontakt@lodzkiedniinformatyki.pl. Jeśli plik jest za duży, można przesłać go za pomocą jednej z ogólnodostępnych i bezpłatnych platform.


 • Temat C: Pędzlem po desce – internetowa aplikacja do optymalizacji wypełnienia

  Temat C: Pędzlem po desce – internetowa aplikacja do optymalizacji wypełnienia

  Temat C

  Pędzlem po desce – internetowa aplikacja do optymalizacji wypełnienia

  Temat dla grup uczniowskich liczących od 3 do 5 osób koordynowanych przez nauczyciela (np. informatyki). Zadanie polega na przygotowaniu krótkiego klipu (maksymalnie 5 min.), który opisuje przygotowany temat projektu. Film można nakręcić smartfonem, można dodać przebitki z grafikami, działającą aplikacją, nie ma tu ograniczeń. W filmie warto także przedstawić zespół i opiekuna, wspomnieć z jakiej szkoły jest zespół.

  Dla jury oceniającego projekty istotna będzie zawartość filmu o projekcie, ale także przygotowana przez zespół uczniowski aplikacja, którą należy także przesłać (jest to warunek obowiązkowy w temacie C).

  Opis zadania na konkurs:

  Zadanie polega na stworzeniu aplikacji automatycznie zamalowującej powierzchnię pod wybraną krzywą zamkniętą narysowaną na płaszczyźnie. Malowanie musi odbywać się za pomocą linii o zadanej grubości (np. pędzla). Wewnątrz krzywej mogą być umieszczone inne krzywe zamknięte, które mają pozostać niezamalowane. Pędzel może być unoszony nad tymi krzywymi bądź je omijać.

  Jakość działania aplikacji będzie mierzona stopniem zamalowania powierzchni, np. 97% oraz czasem zamalowywania liczonym w sekundach. Im krótszy czas malowania oraz więcej powierzchni jest zamalowane, tym aplikacja jest lepsza, tj. bardziej wydajna.

  Nie narzucamy środowiska/języka, w którym aplikacja będzie zrealizowana (może to być np. Scratch, C++, Python – lub inne).
  Poniżej przedstawiono rysunki ilustrujące przedstawione zadanie.

  Rys. 1. Przykładowa powierzchnia do pomalowania wraz z przykładowym punktem startowym

  Rys. 2. Efekt działania aplikacji

  2 konkursowe kroki
  - 18 listopada ostatni dzień nadsyłania projektów (filmów)
  - 26 listopada godz.11.30-12.15 – mini-wykład + prezentacja 3 zwycięskich projektów (filmów) – link do wydarzenia zostanie przesłany do osób zgłaszających zespoły  Jak przesłać prace konkursowe? Wyślij pliki na adres e-mail kontakt@lodzkiedniinformatyki.pl. Jeśli plik jest za duży, można przesłać go za pomocą jednej z ogólnodostępnych i bezpłatnych platform.


 • Temat D: ICT dla Zielonego Łódzkiego

  Temat D: ICT dla Zielonego Łódzkiego

  Temat D

  ICT dla Zielonego Łódzkiego

  Temat dla grup uczniowskich liczących od 3 do 5 osób koordynowanych przez nauczyciela (niekoniecznie informatyki). Zadanie polega na przygotowaniu krótkiego klipu (maksymalnie 5 min.), który opisuje przygotowany temat projektu. Film można nakręcić smartfonem, można dodać przebitki z grafikami, prezentacjami, nie ma tu ograniczeń. W filmie warto także przedstawić zespół i opiekuna, wspomnieć z jakiej szkoły jest zespół.

  Dla jury oceniającego projekty istotna będzie zawartość filmu o projekcie, ale jeśli zespół uzna, że warto przesłać oceniającym także materiały, które zostały pokazane w filmie np. prezentacja multimedialna, aplikacja, można je także załączyć i wysłać wraz z klipem (ale nie jest to obowiązkowe).

  Opis zadania na konkurs:

  Celem tematu konkursowego ” ICT dla Zielonego Łódzkiego” jest opracowanie idei aplikacji (mobilnej lub webowej), która pokazałaby jak szeroko rozumiane ICT może być wsparciem dla rozwoju przyjaznych środowisku działań i technologii internetowych. Aplikacja może być również grą lub posiadać elementy grywalizacji.

  JTemat jest otwarty i nie ma tu ograniczeń, jakiego typu jest to rozwiązanie lub kto mógłby być beneficjentem rozwiązania t.j. osoby fizyczne, samorządy, firmy, szkoły itp. Stawiamy na konkretne rozwiązania, które można byłoby zaimplementować w województwie łódzkim. W projektowaniu i modelowaniu pomysłu zachęcamy do skorzystania z narzędzi do szybkiego prototypowania np. Figma.

  W filmie wideo prosimy o zaprezentowanie: idei/pomysłu; jaka byłaby architektura rozwiązania (sama aplikacja, system mobilny, aplikacja społecznościowa itp.); potencjalnego beneficjenta; scenariusza jednego z aspektów rozwiązania np. poziomu gry, przebiegu aplikacji, która najlepiej przedstawi Wasz pomysł; potencjał komercjalizacji jeśli takowy widzicie; jaką rolę widzicie w tym rozwiązaniu dla firm ICT; jaką rolę widzicie tu dla użytkownika i dlaczego użytkownicy chcieliby korzystać z rozwiązania.
  Powyższe elementy będą brane pod uwagę przy ocenie pomysłu przez jury konkursowe.
  2 konkursowe kroki
  - 18 listopada ostatni dzień nadsyłania projektów (filmów)
  - 27 listopada godz.11.30-12.15 – mini-wykład + prezentacja 3 zwycięskich projektów (filmów) – link do wydarzenia zostanie przesłany do osób zgłaszających zespoły  Jak przesłać prace konkursowe? Wyślij pliki na adres e-mail kontakt@lodzkiedniinformatyki.pl. Jeśli plik jest za duży, można przesłać go za pomocą jednej z ogólnodostępnych i bezpłatnych platform.


 • Biorą udział W ŁDI 2020

  Biorą udział W ŁDI 2020
 

HarmonogramKontakt:

ICT Polska Centralna Klaster

Żeromskiego 116, 90-924 Łódź
phone+48 42 631 21 47+48 42 631 29 20
 
android
Pomoc

Użyj przycisku aby aktywować filtry przeglądania programu imprezy